Wat is OEE

Dankzij het gebruik van OEE-systemen krijgen productieverantwoordelijken inzicht in de werking van productielijnen, worden verliezen inzichtelijk gemaakt, en de rentabiliteit van productielijnen verbeterd

Bedrijven hebben tot op de dag van vandaag weinig informatie over de oorzaken van een lijnstilstand. Een veel gebruikte standaard voor het verbeteren van de rentabiliteit van productielijnen is ‘Overall Equipment Efficiency’, kortweg OEE genoemd. Het doel van OEE is om meer inzicht te krijgen in de werking van een productielijn en verliezen inzichtelijk te maken. Op basis van die gegevens kan het rendement van productielijnen verder worden verbeterd.

Wat is OEE?

Wat_Is_OEE_3
Efficiënt gebruik van productielijnen is bij bedrijven vaak onderbelicht. In Japan is voor dit doel de methode ‘Overall Equipment Efficiency’ (OEE) ontwikkeld. OEE is een getal tussen 0 en 100, waarmee kan worden uitgedrukt hoe een productielijn presteert. Om de efficiëntie van een machine te bepalen, zijn drie factoren essentieel:

 • beschikbaarheid: draait de machine of niet;
 • prestatiegraad: hoe snel draait de machine;
 • kwaliteitsgraad: hoeveel producten voldoen aan de vereiste specificaties.

Formule voor het berekenen van de OEE:
OEE = Beschikbaarheid x Prestatiegraad x Kwaliteitsgraad

Als de lijn slechts 80% van de voorziene productietijd actief is, is de beschikbaarheid gelijk aan 0,8. Als de lijn slechts op 70% van de voorziene snelheid draait, is de factor snelheid gelijk aan 0,7. En de kwaliteit tenslotte staat voor het percentage goede producten. Als de lijn bijvoorbeeld slechts 90% goede producten heeft afgeleverd, is de kwaliteitsgraad 0,9. De OEE van bovenstaande lijn is dan ook: 0,8 x 0,7 x 0,9 = 0,504. De theorie is zeer eenvoudig, de uitvoering meestal complexer.

Uitkomst

Bovenstaande productielijn met een OEE van 50,4 is dus slechts voor 50% rendabel geweest ten opzichte van het theoretisch haalbare. De fabriek kan met behulp van deze gegevens direct maatregelen nemen om de prestaties te verbeteren. De meeste winst valt te behalen door de storingsoorzaken van ongeplande lijnstilstanden te verbeteren. Het bedrijf zou bijvoorbeeld kunnen onderzoeken wat de belangrijkste storingsoorzaken zijn

OEE-software

Hoe nauwkeuriger de metingen, hoe beter de resultaten. De OEE-software maakt zoveel mogelijk gebruik van reeds beschikbare informatie. Meestal geven machines wel volop signalen, maar die worden niet altijd geregistreerd en/of geanalyseerd. De OEE-software leest al deze signalen automatisch in, en bespaart een operator zodoende veel werk.

Automatisch inlezen van signalen

Voor het meten van de prestatiegraad kan men in realtime signalen inlezen, rechtstreeks vanuit de machine. Aspecten die daarbij belangrijk zijn:

 • draait de productielijn wel of niet;
 • de snelheid van de lijn; 
 • aantal producten aan de ingang > ingangsfeed; 
 • aantal producten aan de uitgang > uitgangsfeed.
Deze data zijn vaak beschikbaar in de PLC van de lijn of kunnen eenvoudig worden toegevoegd als input voor een automatisch OEE-datacollectiesysteem.

Geen papier meer op de vloer

Voor de ingave van manuele signalen dient het gebruik van papier zoveel mogelijk vermeden te worden. In de praktijk worden papieren namelijk vaak aan het einde van de shift ingevuld met wat men zich kan herinneren van de afgelopen uren. Deze worden dan vervolgens overgetypt – al dan niet met typfouten, omdat het handschrift niet te lezen is – en vervolgens de volgende dag gepresenteerd aan het management of besproken in een teammeeting. De gegevens zijn dan niet actueel en kunnen onderwerp van discussie zijn in verband met de accuratesse ervan.

Stilstandregistratie

Met de huidige technologie is het vrij eenvoudig om een operator een gebruiksvriendelijke terminal ter beschikking te stellen. In deze terminal zijn een aantal OEE-formulieren voorzien en met een aantal sneltoetsen kan de operator de oorzaak van het probleem meteen vastleggen.
 
Technisch probleem
 • thermische beveiligingsschakelaar uit;
 • geen papier in de printer.

Productieprobleem

 • geen producten aanwezig;
 • geen grondstoffen aanwezig.

Kwaliteitsprobleem

 • geproduceerde producten buiten spec;
 • gewicht te laag.

De OEE-software registreert al deze gegevens samen met de automatische metingen aan de productielijn. Het geheel wordt vervolgens opgeslagen in een online database of in de cloud. Zo krijgt het management nauwkeurige en correcte informatie over lijnstoringen en kan het adequate maatregelen treffen.

OEE analyseren

Voor het analyseren van de OEE-gegevens kan men gebruik maken van tv-schermen in de productie, en dashboards voor het management

Tv-schermen
Dana_1
Op grote plasmaschermen op de productievloer, die in realtime de resultaten tonen, krijgen de productieverantwoordelijken meteen feedback. Naast het presenteren van realtime OEE-parameters krijgen de productieverantwoordelijke en de lijnsupervisor ook inzicht in de uptime van de lijn, de tijd dat de lijn reeds stilstaat, wat de storingsoorzaak is, et cetera. Al deze gegevens zijn ook beschikbaar op de smartphone en tablet. De verantwoordelijke kan dan op basis van deze informatie het productieproces bijsturen en zo meer uitval voorkomen.

Dashboards voor het management
Wat_Is_OEE_1

Voor het management kan er gekozen worden voor webapplicaties – al dan niet in de cloud – om de overzichtsrapporten te presenteren. Ook deze data zijn beschikbaar op de tablet, browser of smartphone.
Het management krijgt inzicht in onderstaande gegevens:

 • overzicht OEE van de verschillende productielijnen;
 • de storingen die het vaakst voorkomen;
 • reactietijd op storingen: meantime to react;
 • tijd van reparatie: meantime to repair;
 • totale stilstand als gevolg van de storing.

Doordat de OEE-data actueel en geautomatiseerd geïnventariseerd en gepresenteerd worden, is er direct inzicht in de prestaties van de productie, en minder discussie over de correctheid van de OEE-gegevens en de maximale inzet van de machines. Problemen in de productie worden eerder duidelijk en kunnen gestructureerd aangepakt worden.
Door de integratie van de OEE-software met hoger gelegen systemen ontstaat er ruimte voor nog meer mogelijkheden, en kan men aansluiten bij Industrie 4.0. Hierbij is het belangrijk om te kiezen voor een merkonafhankelijk, open systeem dat eenvoudig geïntegreerd kan worden in de bestaande systemen.

Direct contact met de experten van CimPro

Ja, ik wil meer weten over de OEE oplossingen van CimPro

Contact